Skip to content

Privacyverklaring

Wie zijn wij
Vraaghetderabbijn.nl is een non-profit initiatief. Het is een onafhankelijk medium dat zich richt op het verbreden van kennis over het jodendom. Dit doen wij o.a. door het mogelijk te maken om op een laagdrempelige manier een vraag te kunnen stellen aan een rabbijn. De website richt zich hierbij nadrukkelijk op zowel Joden als niet-Joden.
Voor de website zijn verschillende mensen werkzaam waaronder de website ontwikkelaar en diverse rabbijnen.

Contactgegevens:
Website: https://vraaghetderabbijn.nl/
E-mail: info@vraaghetderabbijn.nl

Algemeen
Vraaghetderabbijn.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en wij verwerken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vraaghetderabbijn.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Uw ingestuurde berichten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Vraaghetderabbijn.nl verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
    Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vraaghetderabbijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  • Overige bijzondere persoonsgegevens
    Vraaghetderabbijn.nl heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens van u te verwerken. Bijzondere persoonsgegevens zijn zeer privacygevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld uw geloofsovertuiging, ras of seksuele geaardheid. Wij zullen u nooit naar deze gegevens vragen en wij hebben deze gegevens ook niet nodig voor onze dienstverlening. Wij hebben echter geen controle over de gegevens die u via de website vrijwillig met ons deelt in bijvoorbeeld uw berichten of vragen aan de rabbijnen. Daarom zullen wij telkens op voorhand uw expliciete toestemming vragen voor het verwerken van alle gegevens welke u vrijwillig met ons deelt.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw expliciete toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@vraaghetderabbijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vraaghetderabbijn.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief per e-mail.
– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
   Bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt aan de rabbijn.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Vraaghetderabbijn.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief slaan wij uw naam en e-mailadres op. Deze gegevens blijven bewaard tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of een verzoek tot uitschrijving bij ons indient via info@vraaghetderabbijn.nl

Wanneer u een vraag aan ons stelt via het online formulier dan bewaren wij uw naam, e-mailadres en ingezonden vraag in ieder geval totdat uw vraag door ons beantwoord is, met een maximum van 30 dagen. Hierna worden uw gegevens automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vraaghetderabbijn.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vraaghetderabbijn.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mailpoet
Voor de verzending van nieuwsbrieven maken wij gebruik van de verzendservice van Mailpoet. De privacyverklaring van Mailpoet vindt u hier. Wij hebben met Mailpoet een verwerkersovereenkomst. Omdat Mailpoet de nieuwsbrieven voor ons verstuurt zijn zij ook in het bezit van  uw e-mailadres. Er wordt geen andere informatie aan Mailpoet verstrekt behalve uw e-mailadres. Voor elke nieuwsbrief versturen wij een lijst met geadresseerden naar Mailpoet. Mailpoet wist deze lijst elke drie maanden en verkoopt de informatie niet aan derden.

Vimexx B.V.
Voor alle overige communicatie via de mail en via de website, inclusief de beantwoording van uw vragen, maken wij gebruik van de servers van Vimexx. Ook de website zelf wordt gehost door Vimexx. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. De servers van Vimexx staan in Nederland. De verwerkersovereenkomst met Vimexx vindt u hier.

Cookies
Vraaghetderabbijn.nl neemt uw privacy zeer serieus en maakt daarom geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vraaghetderabbijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vraaghetderabbi.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
Vraaghetderabbijn.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vraaghetderabbijn.nl neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende zichtbare en onzichtbare maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij o.a. gebruik van SSL certificaten en twee-factor-authenticatie.

Dit laat onverlet dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek niet volledig gewaarborgd kan worden. Zo is het huidige e-mailverkeer vaak geen 100% veilige vorm van communicatie omdat “meelezen” van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. Ook het gebruik van bijvoorbeeld openbare internetverbindingen neemt risico’s met zich mee. De gebruiker van deze website is in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet overgedragen data.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vraaghetderabbijn.nl

Wijzigingen
Vraaghetderabbijn.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te herzien.
Het is aan te raden om deze privacyverklaring daarom bij ieder bezoek aan onze website te raadplegen.

Laatste update: 25 november 2021